بسته های اشتراک

اشتراک یک ماه
1,200,000ریال

  • تعداد 1 آگهی
  • درج یک آگهی با زمان انتشار 60 روز؛ مدت زمان استفاده از اعتبار 1 ماه
اشتراک سه ماهه
5,000,000ریال

  • تعداد 6 آگهی
  • درج 1+5 آگهی با زمان انتشار 60 روز؛ مدت زمان استفاده از اعتبار 3 ماه
اشتراک 6 ماه
9,000,000ریال

  • تعداد 12 آگهی
  • درج 2+10 با زمان انتشار 60 روز مدت زمان استفاده از اعتبار 6 ماه